Wykonawstwo ogólnobudowlane


Wykonawstwo robót budowlanych
    Ogólny zakres prac związanych ze wznoszeniem domu jedno - lub wielorodzinnego, wg gotowego projektu, obejmuje:
1. Przygotowanie placu budowy i prace ziemne:
    - prace geodezyjne, wytyczenie obrysu budynku i fundamentów,
    - zdjęcie warstwy ziemi,
    - wykopy pod fundamenty;
 2. Prace fundamentowe i murarsko-zbrojeniowe:
    - wykonanie ław fundamentowych zbrojonych,
    - wylewanie lub ścian fundamentowych,
    - wypełnienie przestrzeni wewnętrznych fundamentów kruszonym
      kamieniem lub piaskiem podsypkowym,
    - wykonanie izolacji pionowej i poziomej wodoszczelnej
      wodoodpornej i termicznej na murach fundamentowych,
    - wykonanie przepustów i montaż rur wodnej i kanalizacyjnej
      w płycie fundamentowej,
    - wykonanie warstw podłoża pod podłoga oraz płyty
      pod posadzkę;
3. Wykonanie ścian nośnych:
    - izolacji poziomej fundamentów,
    - ścian nośnych zewnętrznych,
    - ścian nośnych konstrukcyjnych,
    - nadproży nad oknami i belek konstrukcyjnych nośnych
      betonowych zbrojonych;
4. Wykonanie stropu:
    - wieńca żelbetowego zbrojonego.
5. Wykonanie więźby dachowej konserwowanej:
    - podbitki drewnianej malowanej,
    - konstrukcji dachu;
6. Wykonanie pokrycia dachu – wg projektu:;
    - ułożenie folii paroprzepuszczalnej,
    - montaż wyłazu dachowego i okuć z blachy stalowej,
    - wykonanie kominów spalinowych i wentylacyjnych;
7. Wykonanie ścian działowych – wg projektu oraz:
    - nadproży prefabrykowanych;
8. Wykonanie stolarki – wg projektu:
    - stolarki okiennej,
    - okien dachowych (FAKRO),
    - drzwi wejściowych,
    - parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
    - parapetów wewnętrznych z PCV,
    - naroży parapetów wzmacnianych narożnikami PCV;
9. Montaż instalacji budynku - wg projektu:
    - instalacji elektrycznej i telefonicznej,
    - instalacji alarmowej, domofonowej, przyzywowej,
    - instalacji odgromowej,
10. Wykonanie tynków:
    - wewnętrznych gipsowych;
11. Wykonanie instalacji ogrzewania
      budynku – wg projektu:
    - instalacji centralnego ogrzewania,
    - montaż grzejników płytowych (Perfekt lub Purmo),
    - montaż pieca dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania,
    - instalacji ogrzewania podłogowego w łazienkach;
12. Wykonywanie elewacji budynku – wg projektu:
    - ocieplenie elewacji – styropian 100 mm,
    - montażu siatki, listew startowych i kołków,
    - montażu rynien i spustów PCV;
13. Wykonanie wylewek betonowych – wg projektu:
    - izolacji przeciwwilgociowej-poziomej na płycie fundamentowej
      z użyciem papy i folii budowlanej,
    - styropianu 100 mm (twardość 20),
    - taśmy dylatacyjnej i siatki stalowej oraz
    - ocieplenia i wylewek na balkonach;
14. Wykonanie sufitu podwieszanego - izolacja poddasza –
    wg projektu:
    - wełna mineralna ISOVER ( wg projektu, grubość 200 mm),
    - folia paroizolacyjna,
    - rusz metalowy,
    - płyty kartonowo- gipsowe (łazienka-płyty przeciwwilgociowe),
    - schody strychowe.

    Wykonawstwo i utrzymanie instalacji elektrycznych
    Przebudowę lub modernizację instalacji zasilających i odbiorczych w budynkach wykonujemy zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i przepisów, w sposób następujący:
1) Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej wykonujemy w obrębie
    każdego mieszkania lub lokalu użytkowego;
2) W instalacji odbiorczej przewiduje się wyodrębnione obwody:
    - oświetlenia,
    - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
    - gniazd wtyczkowych w kuchni i łazience,
    - odbiorników wymagających indywidualnej ochrony.
3) Wewnątrz każdego mieszkania instalujemy rozdzielnicę          mieszkaniową (tablicę rozdzielczą), zlokalizowaną w pobliżu          środka obciążenia, umieszczona  w miejscu i na wysokości nie utrudniającej dostępu do łączników (od 1,1 do 1,8 m).
4) W rozdzielnicy mieszkaniowej  będą zainstalowane  wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe i urządzenia sterujące instalacją odbiorczą. Przewiduje się również kilka miejsc rezerwowych przeznaczonych do ewentualnego zainstalowania dodatkowej aparatury w przyszłości.
    Utrzymanie instalacji elektrycznej, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118), jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
    Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów instalacji i aparatów oraz rezystancji uziemień.
    Użytkownicy instalacji elektrycznych powinni wiedzieć, że tylko prawidłowo wykonana i właściwie utrzymana instalacja, daje gwarancję bezpieczeństwa elektrycznego dla ludzi, zwierząt domowych, urządzeń i obiektów.

Darmowy licznik odwiedzin